ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Privacy statement

Privacy Verklaring
B.V. Concrelit, ook handelende onder de naam Leicon Verkeersgeleiding, respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Met deze privacyverklaring geeft B.V. Concrelit aan hoe zij omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen. B.V. Concrelit houdt gegevens bij over het gebruik van de website en de reacties die via de website binnenkomen. Dit maakt het mogelijk om de website verder te ontwikkelen en verbeteren. B.V. Concrelit verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden en stelt deze uitsluitend en alleen met toestemming van betrokkene(n) aan derden ter beschikking, indien dit noodzakelijk is om aan de vraag of het verzoek van betrokkene(n) te voldoen.

Persoonsgegevens
B.V. Concrelit behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. B.V. Concrelit houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. B.V. Concrelit beperkt de verwerking van persoonsgegevens tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsuitoefening. Met het aangaan van een overeenkomst met B.V. Concrelit stemt de betrokkene in met het verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.

Ten behoeve van een vlotte orderverwerking verwerkt B.V. Concrelit de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens contactpersoon, vestigingsadres bedrijf, telefoonnummer(s), e-mailadres. B.V. Concrelit behoudt zich het recht voor om de volledigheid en de juistheid van de verstrekte gegevens te verifiëren op basis van openbare gegevensbronnen, waaronder het Handelsregister.

Verwerkingsdoeleinden
De persoonsgegevens die verstrekt worden aan B.V. Concrelit worden verwerkt met het doel: 

- de informatie- of klantvraag snel te kunnen beantwoorden
- een eventuele klacht tijdig af te handelen
- periodiek bedrijfs- of productinformatie te verstrekken aan klanten / afnemers, het verzenden van nieuwsbrieven, mailingen of flyers,
- statistische gegevens te verzamelen omtrent het bezoek aan de website

Indien de gegevens van klanten / afnemers door B.V. Concrelit worden gebruikt voor marketingdoeleinden – al dan niet digitaal – en dit gebruik als ongewenst wordt ervaren, dan kunnen klanten / afnemers verzoeken om de gegevens niet langer voor dit doel te gebruiken door een email te sturen naar info@concrelit.nl of info@leicon.nl of door te klikken op “Afmelden” onderaan de mail.

Bewaartermijn
B.V. Concrelit bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking en gaat na afloop van de bewaartermijnen over tot het verwijderen van de persoonsgegevens uit de desbetreffende gegevensbestanden.

Rechten van betrokkenen
Opdrachtgevers, klanten en overige bezoekers van de website hebben het recht kennis te nemen van de eigen persoonsgegevens die door B.V. Concrelit worden verwerkt. Daarnaast kunnen zij verzoeken om persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen.

Aansprakelijkheid
Met het treffen van beveiligingsmaatregelen spant B.V. Concrelit zich in om zo goed als mogelijk aan haar zorgplicht inzake gegevensbeveiliging te voldoen. De website van B.V. Concrelit kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. B.V. Concrelit is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. B.V. Concrelit acht zich niet aansprakelijk voor onverhoopt geleden schade door betrokkene(n) indien B.V. Concrelit niet verantwoordelijk is voor het schadeveroorzakende feit. De aansprakelijkheid van B.V. Concrelit zal nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval kan worden uitgekeerd.

 
Button